Regulamin strony

https://shopaq.eu/ – Sklep internetowy

搂1. Strony transakcji

 1. ARWITO Sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 pod adresem: ul. Porcelanowa 23, 40-246 Katowice, posiadaj膮ca numer NIP: 9542821643, numer REGON: 387767115 (dalej: 鈥濻klep鈥), jest w艂a艣cicielem sklepu internetowego, dost臋pnego pod adresem URL: www.shopaq.eu (dalej: 鈥濻trona internetowa鈥) stanowi膮cego system teleinformatyczny w rozumieniu ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 z dnia 18 lipca 2002 r., zapewniaj膮cego przetwarzanie i przechowywanie, a tak偶e wysy艂anie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne.
  Sklep prowadzi sprzeda偶 towar贸w dost臋pnych na Stronie internetowej, przede wszystkim:
  a) wyposa偶enia BHP;
  b) maszyn i urz膮dze艅 dla przemys艂u;
  c) chemii technicznej,
  (dalej: 鈥濼owary鈥).
 2. Osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadz膮ce jednoosobow膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 dokonuj膮ce zakup贸w za po艣rednictwem Strony internetowej (dalej: 鈥濶abywcy鈥) o艣wiadczaj膮, 偶e s膮 pe艂noletni oraz dysponuj膮 pe艂n膮 zdolno艣ci膮 do czynno艣ci prawnych, niezb臋dn膮 w celu zawarcia umowy sprzeda偶y za po艣rednictwem Strony internetowej.
 3. Stron膮 dokonuj膮c膮 sprzeda偶y Towar贸w za po艣rednictwem Sklepu internetowego jest Sklep.
 4. Niniejszy regulamin (dalej: 鈥濺egulamin鈥) okre艣la zasady nabywania Towar贸w i sk艂adania zam贸wie艅 za po艣rednictwem Strony internetowej, zasady przyjmowania i realizacji (dostawy) zam贸wionego Towaru oraz koszty z tym zwi膮zane, regulacje zwi膮zane ze zwrotem Towaru oraz prawa i obowi膮zki stron zawartej umowy sprzeda偶y, w tym prawa i obowi膮zki wynikaj膮ce z ewentualnej niezgodno艣ci Towaru z umow膮.

搂2.聽Przedmiot transakcji

 1. Przedmiotem transakcji um贸w sprzeda偶y, zawieranych poprzez z艂o偶enie zam贸wienia za po艣rednictwem Strony internetowej s膮 Towary wskazane w ofercie handlowej Sklepu, widniej膮ce na Stronie internetowej w chwili sk艂adania zam贸wienia pod warunkiem, 偶e s膮 dost臋pne w momencie przyj臋cia zam贸wienia przez Sklep. Opisy Towar贸w wraz z cenami, stanowi膮 zaproszenie do zawarcia umowy, nie mog膮 by膰 odczytywane jako oferta w rozumieniu przepis贸w Kodeksu cywilnego. Nabywca sk艂adaj膮c zam贸wienie, sk艂ada jednocze艣nie ofert臋 kupna wskazanego Towaru za cen臋 i o cechach okre艣lonych w opisie Towaru na Stronie internetowej.
 2. Aktualne informacje o dost臋pno艣ci i stanie magazynowym w odniesieniu do konkretnych Towar贸w, a tak偶e ich ceny s膮 udost臋pniane Nabywcy najp贸藕niej w chwili wyra偶enia woli zwi膮zania si臋 umow膮. Ceny zamieszczone na Stronie internetowej nie s膮 sta艂e i mog膮 podlega膰 zmianie wed艂ug decyzji Sklepu, o czym Sklep b臋dzie informowa艂, zamieszczaj膮c now膮 cen臋.
 3. Ceny wszystkich Towar贸w dost臋pnych na Stronie internetowej wyra偶one s膮 w z艂otych polskich.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towar贸w, organizowania i odwo艂ywania akcji promocyjnych i wyprzeda偶y na Stronie internetowej. Powy偶sze uprawnienie Sklepu nie b臋dzie mia艂o wp艂ywu na prawa Nabywc贸w, w tym na warunki zam贸wie艅 z艂o偶onych przed dat膮 wej艣cia w 偶ycie takich zmian.

搂3. Sk艂adanie zam贸wie艅

 1. Nabywca, powinien w ramach sk艂adania zam贸wienia na Stronie internetowej, dokona膰 wyboru rodzaju i ilo艣ci Towar贸w, formy zap艂aty oraz terminu i czasu dostawy, a tak偶e wskaza膰 miejsce dostawy Towar贸w.
 2. Zam贸wienie, niekt贸rych lub wszystkich Towar贸w, mo偶e by膰 obj臋te limitem ilo艣ci sztuk lub limitem wagowym Towar贸w w ramach jednego zam贸wienia. W przypadku, jak opisany w zdaniu powy偶ej, gdy podczas kompletowania zam贸wienia na Stronie internetowej ilo艣膰 wybranych Towar贸w lub ich waga przekroczy dopuszczalny limit, Nabywca zostanie o tym poinformowany, najp贸藕niej w chwili potwierdzenia zam贸wienia przez Sklep. W takim przypadku Nabywca mo偶e zrezygnowa膰 z zam贸wienia lub te偶 zrezygnowa膰 z jego cz臋艣ci, umo偶liwiaj膮c jednocze艣nie Sklepowi wykonanie cz臋艣ciowego zam贸wienia, nieprzekraczaj膮cego wskazanego limitu.
 3. Umowa sprzeda偶y zostaje zawarta z chwil膮 potwierdzenia przez Sklep przyj臋cia zam贸wienia do realizacji, w spos贸b szczeg贸艂owo opisany w 搂 5 niniejszego Regulaminu.
 4. Sprzedawca przesy艂a na adres e-mail lub/oraz numer telefonu podane przez Nabywc臋, potwierdzenie z艂o偶enia zam贸wienia.
 5. Je偶eli na Stronie internetowej dost臋pne s膮 Towary, kt贸rych cena zale偶na jest od ich wagi, cena tych Towar贸w okre艣lona jest jako cena za dan膮 jednostk臋 wagi. W takim wypadku, cena, jak膮 Nabywca powinien zap艂aci膰 za zam贸wiony Towar jest uzale偶niona od rzeczywistej wagi zam贸wionego Towaru.

搂4. Spos贸b kontaktu z Nabywc膮

 1. Najp贸藕niej w chwili przekazania swoich danych osobowych podczas sk艂adania zam贸wienia lub w celu uzyskania informacji w przedmiocie dost臋pno艣ci lub charakterystyki Towaru znajduj膮cego si臋 w ofercie handlowej Sklepu, Nabywca podaje sw贸j adres e-mail, w celu umo偶liwienia Sklepowi wykonania obowi膮zku informacyjnego wynikaj膮cego z Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych, dalej: 鈥濺ODO鈥), a tak偶e sw贸j numer telefonu. Sklep kontaktuje si臋 z Nabywc膮 w zwi膮zku z zawart膮 umow膮 lub w zwi膮zku z przes艂anym zapytaniem za po艣rednictwem wskazanego przez Nabywc臋 adresu e 鈥 mail oraz/lub numeru telefonu.

搂5. Potwierdzanie zam贸wie艅

 1. Ka偶de zam贸wienie z艂o偶one przez Nabywc臋 w Sklepie musi zosta膰 potwierdzone przez Sklep w terminie do 24 godzin od momentu otrzymania zam贸wienia. Potwierdzenie zam贸wienia przez Sklep jest r贸wnoznaczne z zawarciem umowy sprzeda偶y mi臋dzy Nabywc膮, a Sklepem.
 2. Niepotwierdzone przez Sklep zam贸wienie mo偶e zosta膰 anulowane przez Sklep w przypadku braku mo偶liwo艣ci potwierdzenia realizacji z uwagi na nieprzekazanie przez Nabywc臋 niezb臋dnych danych kontaktowych lub adresu do dor臋czenia zam贸wionego Towaru, w przypadku braku dost臋pno艣ci wybranego przez Nabywc臋 Towaru lub braku odpowiedzi Nabywcy na pytania Sklepu dotycz膮ce dokonanego zam贸wienia, kt贸re niezb臋dne s膮 do jego realizacji (wa偶na przyczyna), w szczeg贸lno艣ci kwestie zwi膮zane z limitem zam贸wienia, o kt贸rym mowa w 搂 3 ust. 2 Regulaminu. Anulowanie zam贸wienia w formie komunikatu zostanie wys艂ane poczt膮 elektroniczn膮 w ci膮gu 7 dni roboczych od dnia z艂o偶enia zam贸wienia z jednoczesnym wskazaniem wa偶nych przyczyn anulowania zam贸wienia.
 3. Pomi臋dzy stronami nie zostaje zawarta umowa sprzeda偶y, ani 偶adna inna umowa cywilno-prawna, do momentu potwierdzenia otrzymania zam贸wienia Nabywcy i jego potwierdzenia przez Sklep.
 4. Z zastrze偶eniem pkt. 2 powy偶ej, z chwil膮 potwierdzenia przyj臋cia zam贸wienia dochodzi do zawarcia umowy sprzeda偶y Towaru pomi臋dzy Nabywc膮 a Sklepem, z tym, 偶e Sklep mo偶e od umowy odst膮pi膰 po bezskutecznym up艂ywie dodatkowego, 14-dniowego terminu, wyznaczonego Nabywcy b臋d膮cemu konsumentem, w nast臋pstwie dopuszczenia si臋 przez tego ostatniego zw艂oki w wykonaniu zobowi膮zania, poprzez brak zap艂aty nale偶nego wynagrodzenia. W przypadku braku dost臋pno艣ci zakupionego przez Nabywc臋 Towaru, Sklep niezw艂ocznie poinformuje Nabywc臋 o zaistnia艂ej okoliczno艣ci, pozostawiaj膮c mu wyb贸r pomi臋dzy 偶膮daniem zrealizowania umowy sprzeda偶y z uwzgl臋dnieniem op贸藕nienia, b膮d藕 te偶 odst膮pieniem od umowy i odzyskaniem wp艂aconej kwoty pieni臋偶nej.

搂6. Formy p艂atno艣ci

 1. Zap艂ata za zam贸wiony Towar musi zosta膰 dokonana w spos贸b wskazany na Stronie internetowej, w terminie do 24 godzin od chwili z艂o偶enia zam贸wienia przelewem przed dostaw膮 Towaru.
 2. Dla realizacji p艂atno艣ci w przedmiotowej formie, Sklep mo偶e korzysta膰 z zewn臋trznych dostawc贸w us艂ug p艂atniczych (Cinkciarz.pl, PayU, Przelewy24, DotPay oraz inne). W konsekwencji, w celu dokonania p艂atno艣ci, Nabywca mo偶e zosta膰 przekierowany na stron臋 internetow膮 okre艣lonego dostawcy us艂ug p艂atniczych. Przed dokonaniem p艂atno艣ci Nabywca o艣wiadcza, 偶e zapozna艂 si臋 z regulaminem 艣wiadczenia us艂ug przez dostawc臋 p艂atno艣ci oraz z tre艣ci膮 偶膮danych przez niego zg贸d.
 3. Prowizje zewn臋trznych us艂ugodawc贸w za korzystanie przez Nabywc臋 z wybranych form p艂atno艣ci pokrywa Sklep. Przedmiotowe nie dotyczy op艂at i prowizji, kt贸re mog膮 by膰 pobierane przez okre艣lony bank, za po艣rednictwem kt贸rego Nabywca dokonuje zakupu Towaru na Stronie internetowej.
 4. P艂atno艣膰 mo偶e zosta膰 r贸wnie偶 zrealizowana, w ca艂o艣ci b膮d藕 cz臋艣ci, Voucherem kwotowym (zwanym w Sklepie oraz dalej: 鈥濳upon鈥) wydawanym przez Sklep. Kupon, na kt贸rym warto艣膰 wyra偶ona jest w polskich z艂otych (PLN), mo偶na wykorzysta膰 w Sklepie na poczet zakupu dowolnego Towaru. Kupon nie 艂膮czy si臋 z innymi kuponami oraz promocjami i s艂u偶y do jednorazowego wykorzystania przy realizacji jednego zam贸wienia w Sklepie.
 5. Informacja o p艂atno艣ci zostaje wys艂ana Nabywcy poczt膮 elektroniczn膮 przy sk艂adaniu zam贸wienia, na wskazany przez Nabywc臋 adres e-mail.
 6. Rozpocz臋cie realizacji zam贸wienia nast臋puje niezw艂ocznie po wp艂yni臋ciu nale偶no艣ci na konto Sklepu.
 7. Bezpo艣rednio przed z艂o偶eniem zam贸wienia, Sklep dostarczy Nabywcy informacje o 艂膮cznej cenie Towar贸w oraz o wszelkich dodatkowych op艂atach, je艣li takie maj膮 by膰 poniesione przez Nabywc臋 (transport, ewentualne inne us艂ugi dodatkowe).

搂7. Termin realizacji zam贸wienia

 1. Czas realizacji to czas, kt贸ry liczony jest od potwierdzenia przyj臋cia zam贸wienia przez Sklep, jednak nie wcze艣niej ni偶 od dnia otrzymania pe艂nej zap艂aty za zam贸wione Towary, do chwili wys艂ania zam贸wienia do Nabywcy, przy czym przy liczeniu czasu realizacji zam贸wienia uwzgl臋dnia si臋 wy艂膮cznie dni robocze. Czas realizacji zam贸wienia dla Towar贸w dost臋pnych wynosi do 5 dni roboczych.
 2. W przypadku z艂o偶enia zam贸wienia, w sk艂ad kt贸rego wchodzi Towar niedost臋pny, Sklep poinformuje o tym Nabywc臋, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W takim wypadku, czas realizacji zam贸wienia ulega zawieszeniu do czasu podj臋cia przez Nabywc臋 decyzji o oczekiwaniu na dost臋pno艣膰 brakuj膮cego Towaru, celem realizacji ca艂ego zam贸wienia lub te偶 zrealizowania zam贸wienia z wy艂膮czeniem brakuj膮cego Towaru.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo wyd艂u偶enia czasu realizacji zam贸wienia w sytuacjach niezale偶nych od Sklepu, poprzez kt贸re Sklep nie jest zdolny zrealizowa膰 zam贸wienia w terminie, w szczeg贸lno艣ci na okoliczno艣膰 wyst膮pienia si艂y wy偶szej, strajku, przerwy w dostawie medi贸w lub uchwalenia przepis贸w, kt贸re w istotny spos贸b utrudniaj膮 lub uniemo偶liwiaj膮 prowadzenie dostaw Towar贸w w spos贸b przyj臋ty przez Sklep, lub te偶 w inny spos贸b utrudniaj膮, b膮d藕 uniemo偶liwiaj膮 jego dzia艂alno艣膰 w dotychczasowej formie. W takim przypadku Nabywca zostanie o tym fakcie poinformowany bez zb臋dnej zw艂oki, za po艣rednictwem wiadomo艣ci e-mail lub w drodze kontaktu telefonicznego.

搂8. Dostawa towaru

 1. Zam贸wione Towary dostarczane s膮 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak r贸wnie偶 poza granicami kraju.
 2. Niezale偶nie od postanowienia ust. powy偶ej, dostawa Towaru poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej mo偶e by膰 ograniczona (z uwagi na mo偶liwo艣ci techniczne Sklepu lub dostawc贸w Sklepu). Nabywca przed z艂o偶eniem Zam贸wienia mo偶e sprawdzi膰 czy interesuj膮cy go obszar jest obj臋ty dostaw膮 Towar贸w za po艣rednictwem Strony internetowej, a w braku takiego modu艂u na Stronie internetowej lub chwilowej jego niedost臋pno艣ci, Nabywca mo偶e skierowa膰 pytanie w tym zakresie do Sklepu, kt贸ry powinien udzieli膰 odpowiedzi bez zw艂oki.
 3. Dostawa Towaru realizowana jest za po艣rednictwem kurier贸w, dzia艂aj膮cych na zlecenie Sklepu.
 4. Koszty zwi膮zane z dostarczeniem zam贸wionego Towaru ponosi Nabywca, w szczeg贸lno艣ci w zakresie, w kt贸rym dotyczy to op艂at za dostarczenie przesy艂ki przez firm臋 kuriersk膮.
 5. Koszt dostawy Towar贸w zale偶y od wybranego sposobu dostawy (je艣li Sklep aktualnie oferuje wi臋ksz膮 ilo艣膰 mo偶liwych do wyboru sposob贸w dostawy), warto艣ci brutto zam贸wienia (bez koszt贸w dostawy i po uwzgl臋dnieniu ewentualnych rabat贸w, je艣li takie w okre艣lonym czasie s膮 oferowane przez Sklep) oraz od terminu i przedzia艂u czasowego dostawy.
 6. Op艂aty za dostarczenie przesy艂ki zawieraj膮cej zam贸wiony Towar s膮 podawane Nabywcy bezpo艣rednio przed z艂o偶eniem przez niego zam贸wienia.
 7. Ewentualna zmiana warunk贸w dostawy (w stosunku do pierwotnie ustalonych), dokonana przez Nabywc臋 ju偶 po wysy艂ce towaru z magazynu Sklepu, polegaj膮ca na zmianie miejsca lub terminu dostawy, mo偶e wi膮za膰 si臋 z dodatkowymi kosztami, kt贸re b臋d膮 obci膮偶a艂y wy艂膮cznie Nabywc臋. Dodatkowe koszty dostawy powinny by膰 uzasadnione, m.in. decyzj膮 firmy kurierskiej.
 8. Odbi贸r zam贸wienia od firmy kurierskiej powinien zosta膰 potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwil膮 pokwitowania odbioru przesy艂ki na Nabywc臋 przechodzi prawo w艂asno艣ci Towaru oraz wszelkie ryzyka zwi膮zane z jego posiadaniem i u偶ytkowaniem, a w szczeg贸lno艣ci ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru.
 9. Odbieraj膮c Towar, Nabywca powinien sprawdzi膰, czy przesy艂ka nie posiada uszkodze艅 powsta艂ych podczas transportu oraz czy jej zawarto艣膰 jest zgodna z zam贸wieniem.
 10. Nabywca, sk艂adaj膮c zam贸wienie zobowi膮zuje si臋 do tego, 偶e on lub osoba przez niego upowa偶niona b臋dzie obecna pod wskazanym adresem dostawy w wybranym przez Nabywc臋 podczas sk艂adania zam贸wienia terminie i przedziale czasowym. Sklep dok艂ada najwi臋kszych stara艅, by dostawa zam贸wienia by艂a realizowana w wybranym przez Nabywc臋 terminie i przedziale czasowym. Nie ma mo偶liwo艣ci zastrze偶enia dok艂adnej godziny dostawy zam贸wienia.
 11. W przypadku niedostarczenia zam贸wienia z powodu nieobecno艣ci Nabywcy, w wybranym przez niego podczas sk艂adania zam贸wienia terminie i przedziale czasowym pod wskazanym adresem dostawy, zam贸wienie zostanie anulowane, a kwota, kt贸r膮 Nabywca zap艂aci艂 z tytu艂u zam贸wienia zostanie zwr贸cona na rachunek bankowy, z kt贸rego p艂atno艣膰 zosta艂a dokonana.
 12. Sklep ma obowi膮zek dostarczania Towar贸w bez wad.
 13. W przypadku, gdy dostarczenie zam贸wionego Towaru nie b臋dzie mo偶liwe z powodu braku mo偶liwo艣ci dojazdu pod wskazany adres na skutek przeszk贸d, za kt贸re Sklep nie ponosi odpowiedzialno艣ci, takich jak np. wydarzenie sportowe odbywaj膮ce si臋 w pobli偶u adresu dostawy lub zakaz ruchu na drodze dojazdowej do adresu dostawy, obowi膮zuj膮cego w godzinach realizacji zam贸wienia wskazanych przez Nabywc臋, b膮d藕 przekazanych Nabywcy przez Sklep, zam贸wienie zostanie anulowane, a wp艂acona przez Nabywc臋 kwota zostanie zwr贸cona na rachunek bankowy, z kt贸rego p艂atno艣膰 zosta艂a dokonana. W przypadku tego typu sytuacji, Sklep dysponuje r贸wnie偶 uprawnieniem do skontaktowania si臋 z Nabywc膮, celem uzgodnienia innej daty dor臋czenia Towaru, je艣li, maj膮c na uwadze okoliczno艣ci faktyczne, b臋dzie to mo偶liwe.

搂9. Prawo odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰

 1. Je艣li Nabywc膮 jest konsument lub podmiot, o kt贸rym mowa w ust. 2 poni偶ej, ma on prawo odst膮pi膰 od zawartej ze Sklepem umowy sprzeda偶y w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrze偶eniem postanowie艅 ust. 8 poni偶ej.
 2. Zgodnie z art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dalej: 鈥濸KU鈥), przepisy dotycz膮ce konsumenta, zawarte w rozdziale 4 PKU (dotycz膮ce prawa odst膮pienia od umowy w okre艣lonych przypadkach), stosuje si臋 do osoby fizycznej zawieraj膮cej umow臋 bezpo艣rednio zwi膮zan膮 z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, gdy z tre艣ci tej umowy wynika, 偶e nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikaj膮cego w szczeg贸lno艣ci z przedmiotu wykonywanej przez ni膮 dzia艂alno艣ci gospodarczej, udost臋pnionego na podstawie przepis贸w o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej.
 3. Zgodnie z PKU, Nabywca b臋d膮cy konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, jak r贸wnie偶 przedsi臋biorca, kt贸ry zawiera umow臋 nie maj膮c膮 charakteru zawodowego (dalej 艂膮cznie jako: 鈥濽prawniony鈥), ma prawo odst膮pi膰 od zawartej umowy sprzeda偶y zawartej na odleg艂o艣膰 lub poza lokalem przedsi臋biorstwa Sklepu, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia koszt贸w, z wyj膮tkiem koszt贸w wyszczeg贸lnionych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 PKU, w terminie 14 dni od daty:
  a) obj臋cia Towaru w posiadanie przez Uprawnionego lub wskazan膮 przez niego osob臋 trzeci膮 inn膮 ni偶 przewo藕nik 鈥 w przypadku umowy, w wykonaniu kt贸rej Sklep wydaje rzecz, b臋d膮c zobowi膮zanym do przeniesienia jej w艂asno艣ci, chyba 偶e umowa obejmuje wiele rzeczy, kt贸re s膮 dostarczane osobno, partiami lub w cz臋艣ciach – od obj臋cia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub cz臋艣ci lub gdy umowa polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od obj臋cia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  b) zawarcia umowy – dla pozosta艂ych um贸w.
 4. W celu skorzystania z prawa odst膮pienia od umowy sprzeda偶y zawartej ze Sklepem, Uprawniony zobowi膮zany jest poinformowa膰 Sklep o swojej decyzji o odst膮pieniu od umowy, sk艂adaj膮c jednoznaczne o艣wiadczenie (pismo wys艂ane poczt膮 lub poczt膮 elektroniczn膮 przed up艂ywem 14-dniowego terminu).
 5. W przypadku odst膮pienia od umowy, Sklep zwr贸ci Uprawnionemu wszystkie otrzymane p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyj膮tkiem dodatkowych koszt贸w wynikaj膮cych z wybranego przez Uprawnionego sposobu dostarczenia innego, ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez Sklep). Niezale偶nie od powy偶szego, Sklep ma prawo wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci do czasu otrzymania Towaru.
 6. Sklep dokona zwrotu p艂atno艣ci przy u偶yciu takich samych sposob贸w p艂atno艣ci, jakich Uprawniony u偶y艂 dokonuj膮c p艂atno艣ci za zwr贸cony Towar. Wyj膮tek od powy偶szego mo偶e stanowi膰 sytuacja, gdy Uprawniony zgodzi si臋 na inny spos贸b zwrotu p艂atno艣ci.
 7. Towar zwracany w zwi膮zku z odst膮pieniem od umowy musi by膰 kompletny (wraz z akcesoriami, opakowaniem i jakimikolwiek dodatkami, stanowi膮cymi jego integraln膮 cz臋艣膰). Uprawniony odpowiada za zmniejszenie warto艣ci odsy艂anego Towaru wynikaj膮ce z korzystania z niego w spos贸b inny ni偶 by艂o to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 8. Prawo do odst膮pienia od umowy nie przys艂uguje Uprawnionemu w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt. 1 鈥 13 PKU. Odnosi si臋 to przede wszystkim do Towar贸w:
  a) kt贸re ulegaj膮 szybkiemu zepsuciu lub maj膮 kr贸tki termin przydatno艣ci do u偶ycia;
  b) dostarczanych w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rych po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;
  c) kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami;
  d) kt贸rymi s膮 nagrania d藕wi臋kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz臋towanym opakowaniu, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;
  e) b臋d膮cych dziennikami, periodykami lub czasopismami.

搂10. Uprawnienia Nabywcy z tytu艂u r臋kojmi i gwarancji

 1. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, Nabywca mo偶e z艂o偶y膰 reklamacj臋 z tytu艂u r臋kojmi lub gwarancji.
 2. Sklep, z tytu艂u r臋kojmi, odpowiada za jako艣膰 oferowanych Towar贸w i rozpatruje reklamacje na podstawie obowi膮zuj膮cych przepis贸w o r臋kojmi, wynikaj膮cych z Kodeksu cywilnego.
 3. W przypadku Towar贸w obj臋tych gwarancj膮, Sklep wydaje Nabywcy wraz z Towarem o艣wiadczenie gwarancyjne utrwalone na papierze lub innym trwa艂ym no艣niku (dokument gwarancyjny), kt贸re otrzyma艂 od gwaranta.
 4. W przypadku z艂o偶enia przez Nabywc臋 reklamacji z tytu艂u gwarancji, reklamacje rozpatruje gwarant zgodnie z warunkami okre艣lonymi w o艣wiadczeniu gwarancyjnym.
 5. Nabywca jest zobowi膮zany do podania w zg艂oszeniu reklamacyjnym danych, kt贸re umo偶liwi膮 Sklepowi zidentyfikowanie zam贸wienia, Nabywcy kt贸ry go zam贸wi艂 oraz daty dokonania zam贸wienia. W tym celu, Nabywca powinien przekaza膰 Sklepowi nast臋puj膮ce dane w celu umo偶liwienia nale偶ytego rozpatrzenia reklamacji:
  a) dane Nabywcy, w tym adres e-mail lub adres korespondencyjny, umo偶liwiaj膮ce Sklepowi na komunikacj臋 z Nabywc膮, celem ustosunkowania si臋 do zg艂oszonej reklamacji;
  b) numer zam贸wienia;
  c) opis wady Towaru;
  d) wskazanie, czy reklamacja ma by膰 rozpatrzona na podstawie r臋kojmi czy gwarancji (je艣li dotyczy);
  e) wskazanie 偶膮danego sposobu za艂atwienia reklamacji (naprawa, wymiana, obni偶enie ceny, zwrot got贸wki).
 6. Je艣li reklamacja zosta艂a z艂o偶ona przez Nabywc臋 z tytu艂u gwarancji, termin rozpatrzenia reklamacji wynika z warunk贸w o艣wiadczenia gwarancyjnego.
 7. Nabywca zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji z艂o偶onej z tytu艂u r臋kojmi niezw艂ocznie, a w przypadku, gdy sk艂adaj膮cym reklamacj臋 jest Uprawniony (konsument lub te偶 przedsi臋biorca, kt贸ry zawiera umow臋 niemaj膮c膮 zawodowego charakteru) 鈥 nie p贸藕niej ni偶 w ustawowym terminie 14 dni od daty otrzymania zg艂oszenia reklamacyjnego. Powy偶szy termin mo偶e si臋 r贸偶ni膰, je艣li wzgl臋dem okre艣lonych produkt贸w lub z uwagi na szczeg贸lne okoliczno艣ci, czas rozpatrzenia reklamacji, wynikaj膮cy z bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa jest kr贸tszy.
 8. Sklep nie jest zobowi膮zany i nie wyra偶a zgody na pozas膮dowe rozwi膮zywanie spor贸w z konsumentami w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 23 wrze艣nia 2016 r. o pozas膮dowym rozwi膮zywaniu spor贸w konsumenckich. Je偶eli wskutek z艂o偶enia reklamacji wniesionej przez Nabywc臋 b臋d膮cego konsumentem, sp贸r pomi臋dzy Sklepem a Nabywc膮 nie zosta艂 rozwi膮zany, Sklep przekazuje Nabywcy b臋d膮cemu konsumentem, na papierze lub innym trwa艂ym no艣niku, o艣wiadczenie o odmowie wzi臋cia udzia艂u w post臋powaniu w sprawie pozas膮dowego rozwi膮zywania spor贸w konsumenckich.

搂11. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych, przetwarzanych w celu realizacji zam贸wienia, jest ARWITO Sp. z o.o.
  pod adresem: ul. Porcelanowa 23, 40-246 Katowice, posiadaj膮ca numer NIP: 9542821643, numer REGON: 387767115 (鈥濻klep鈥).
 2. Nawi膮zanie kontaktu ze Sklepem w celu podj臋cia dzia艂a艅 na 偶膮danie osoby, kt贸rej dane dotycz膮, przed zawarciem umowy jest r贸wnoznaczne z wyra偶eniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania i realizacji zam贸wienia, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit a) RODO. Od momentu zawarcia umowy (z艂o偶enia zam贸wienia), przetwarzanie danych osobowych Nabywcy odbywa si臋 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 3. Dane osobowe, przekazane przez Nabywc臋 w procesie realizacji zam贸wienia, s膮 danymi niezb臋dnymi do jego realizacji i b臋d膮 przetwarzane przez Sklep w celu wykonania zawartej umowy.
 4. Przetwarzanie danych osobowych przez Sklep dokonywane jest zgodnie z postanowieniami RODO, ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z p贸藕n. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z p贸藕n. zm.), jak r贸wnie偶 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z p贸藕n. zm.). W zwi膮zku z celami, dla kt贸rych Sklep przetwarza dane osobowe Nabywc贸w, odbiorc膮 ich danych osobowych mog膮 by膰 podmioty uczestnicz膮ce w realizacji obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z umowy (np. Urz膮d Skarbowy, Zak艂ad Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub firmy wykonuj膮ce us艂ugi zwi膮zane z wykonaniem umowy jak np. firmy transportowe), a tak偶e podmioty po艣rednicz膮ce w dzia艂aniach wykonywanych przez Administratora, np. dostawcy us艂ug IT, biura rachunkowe, agencje marketingowe lub kancelarie prawne.
 5. Nabywca ma prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz prawo ich sprostowania, usuni臋cia i ograniczenia przetwarzania (w przypadkach, gdy jest to dopuszczalne z uwagi na stan faktyczny oraz obowi膮zki prawne spoczywaj膮ce na Sklepie), prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. je艣li dane s膮 przetwarzane w celach marketingowych). Nabywca ma ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.
 6. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych Nabywcy odbywa si臋 na podstawie zgody (np. Nabywca skontaktowa艂 si臋 ze Sklepem w celu uzyskania informacji na temat Towaru), cofni臋cie przez Nabywc臋 zgody do przetwarzania jego danych osobowych nie wp艂ywa na legalno艣膰 przetwarzania, dokonywanego przez Administratora przed cofni臋ciem zgody.
 7. Nabywca mo偶e wyrazi膰 zgod臋 na otrzymywanie od Sklepu informacji handlowych za po艣rednictwem 艣rodk贸w komunikacji elektronicznej (na adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu).
 8. Nabywca mo偶e wyrazi膰 zgod臋 na wykorzystywanie przez Sklep telekomunikacyjnych urz膮dze艅 ko艅cowych do cel贸w marketingu bezpo艣redniego.

搂12.聽Zasady sprzeda偶y towar贸w z zastosowaniem odwrotnego obci膮偶enia VAT

 1. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towar贸w i us艂ug (Dz. U. 2011, Nr 177; poz. 1054 z p贸藕n. zm., dalej: 鈥濽stawa o VAT鈥) umowa sprzeda偶y Towar贸w z okre艣lonego asortymentu Sklepu na 艂膮czn膮 kwot臋 przekraczaj膮c膮 20.000,00 z艂 netto, dokonana na rzecz przedsi臋biorcy zarejestrowanego jako czynny podatnik VAT, podlega mechanizmowi tzw. odwrotnego obci膮偶enia VAT. W konsekwencji powy偶szego, niniejszy paragraf Regulaminu reguluje zasady sprzeda偶y Towar贸w w sytuacji, gdy Nabywca zamierza dokona膰 jednorazowego zakupu Towaru na kwot臋 powy偶ej 20.000,00 z艂 netto, zak艂adaj膮c, 偶e zakup ten mia艂by zosta膰 potwierdzony faktur膮 VAT oraz:
  a) transakcja nie jest obj臋ta zwolnieniem, o kt贸rym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 Ustawy o VAT, tj. nie dotyczy towar贸w wykorzystywanych wy艂膮cznie na cele dzia艂alno艣ci zwolnionej od podatku;
  b) Nabywca jest podatnikiem, o kt贸rym mowa w art. 15 Ustawy o VAT, zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny;
  c) 艂膮czna warto艣膰 sprzedanych Towar贸w w ramach jednolitej gospodarczo transakcji przekroczy 20.000 z艂 netto.
 2. Nabywca, zamierzaj膮cy dokona膰 zakupu Towar贸w na 艂膮czn膮 kwot臋 20.000,00 z艂 netto, kt贸ra to transakcja mia艂aby zosta膰 potwierdzona faktur膮 VAT, zobowi膮zany jest do wys艂ania wst臋pnego zam贸wienia na adres e-mail Sklepu, wskazany na Stronie internetowej wraz ze skanami dokument贸w, o kt贸rych mowa w ust. 3 poni偶ej. Nabywca jest nast臋pnie zobowi膮zany do niezw艂ocznego przes艂ania orygina艂贸w dokument贸w, o kt贸rych mowa w ust. 3 poni偶ej na adres Sklepu, wskazany na Stronie internetowej.
 3. Nabywca, w celu dokonania transakcji, o kt贸rej mowa w ust. 1 powy偶ej, jest zobowi膮zany do wys艂ania na adres elektroniczny, a nast臋pnie wskazany w ust. 2 powy偶ej, nast臋puj膮cych dokument贸w:
  a) odpis z Krajowego Rejestru S膮dowego lub odpis z Centralnej Informacji Ewidencji Dzia艂alno艣ci Gospodarczej (wydruk elektroniczny);
  b) odpis postanowienia potwierdzaj膮cego rejestracj臋 Nabywcy jako podatnik VAT czynny (VAT-5) (nie starszy ni偶 3 miesi膮ce od daty wydania);
  c) podpisane przez Nabywc臋 lub osob臋 nale偶ycie przez Nabywc臋 umocowan膮, o艣wiadczenie w zakresie opodatkowania VAT transakcji dostawy towar贸w, jak r贸wnie偶 o艣wiadczenie w zakresie wskazania Naczelnika Urz臋du Skarbowego w艂a艣ciwego dla Nabywcy.
 4. Sklep, niezale偶nie od wszelkich pozosta艂ych uprawnie艅 przys艂uguj膮cych mu na mocy niniejszego Regulaminu oraz na mocy prawa, ma prawo do zwr贸cenia si臋 do Naczelnika Urz臋du Skarbowego, w艂a艣ciwego dla Nabywcy, aby potwierdzi膰 status Nabywcy jako czynnego podatnika VAT (procedura wskazana w art. 96 ust.13 ustawy o VAT).
 5. W sytuacji przej艣cia przez Nabywc臋 pozytywnej weryfikacji, w nast臋pstwie przes艂ania i analizy dokument贸w, o kt贸rych mowa w niniejszym paragrafie, Sklep poinformuje Nabywc臋 o dalszej procedurze sprzeda偶y Towaru.
 6. Po dokonaniu zap艂aty za Towary przez Nabywc臋, Sklep wystawi na Nabywc臋 faktur臋 bez podatku VAT, z adnotacj膮 鈥瀘dwrotne obci膮偶enie鈥. Zobowi膮zanym do rozliczenia podatku VAT z tytu艂u zakupu Towar贸w na zasadach okre艣lonych w niniejszym dokumencie jest Nabywca.
 7. Sklep jest uprawniony do dochodzenia od Nabywcy odszkodowania za wszelkie szkody, kt贸re b臋d膮 nast臋pstwem przedstawienia nieprawdziwych, niepe艂nych lub sfa艂szowanych dokument贸w, wskazanych w ust. 3 powy偶ej lub z艂o偶enia przez Nabywc臋 niezgodnych z prawd膮 lub niekompletnych o艣wiadcze艅.

搂13.聽Postanowienia ko艅cowe

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z wa偶nych przyczyn, w szczeg贸lno艣ci:
  a) spowodowanych dzia艂aniem si艂y wy偶szej;
  b) zmiany zasi臋gu, zakresu lub rodzaju dzia艂alno艣ci gospodarczej prowadzonej przez Sklep lub zaprzestania prowadzenia przez Sklep dzia艂alno艣ci gospodarczej;
  c) zmiany przepis贸w obowi膮zuj膮cego prawa lub wydania przez organy w艂adzy pa艅stwowej orzecze艅, zarz膮dze艅 lub decyzji powoduj膮cych konieczno艣膰 zmiany postanowie艅 Regulaminu;
  d) z innych przyczyn, uzasadnionych zmianami organizacyjnymi w Sklepie, wzgl臋dami ekonomicznymi, spo艂ecznymi, konieczno艣ci膮 dostosowania Regulaminu do rozwi膮za艅 proponowanych przez nowe technologie lub konieczno艣ci膮 ograniczenia lub wyeliminowania dzia艂a艅 Nabywc贸w lub os贸b trzecich niezgodnych z przepisami prawa, zasadami wsp贸艂偶ycia spo艂ecznego, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem.
 2. Wszystkie prezentowane na Stronie internetowej zdj臋cia Towar贸w i nazwy s膮 u偶ywane wy艂膮cznie w celach identyfikacyjnych i mog膮 stanowi膰 zastrze偶one znaki towarowe lub mog膮 by膰 obj臋te prawami autorskimi, przys艂uguj膮cymi osobom trzecim, a ich dalsze u偶ywanie, wykorzystywanie i prezentacja w cz臋艣ci lub w ca艂o艣ci s膮 zabronione bez uzyskania uprzedniej zgody uprawnionych os贸b.
 3. Sklep nie wypo偶ycza oferowanych Towar贸w do testowania, w zwi膮zku z czym niedopuszczalne jest zawieranie um贸w na pr贸b臋 lub innych podobnych um贸w nienazwanych, jak np. umowy na testowanie Towaru lub sprzeda偶 z zastrze偶eniem prawa w艂asno艣ci.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje si臋 odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i innych w艂a艣ciwych, powszechnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa.
 5. Ewentualne spory mog膮ce wynikn膮膰 pomi臋dzy Stronami transakcji b臋d膮 rozstrzygane przez S膮d powszechny w艂a艣ciwy dla siedziby Sklepu, co nie wy艂膮cza uprawnie艅 Nabywc贸w b臋d膮cych konsumentami w tym zakresie.
 6. Zmiany Regulaminu wchodz膮 w 偶ycie po jego opublikowaniu na Stronie internetowej, w szczeg贸lno艣ci dotyczy to zmiany cen Towar贸w.
 7. Do umowy zawartej mi臋dzy Sklepem, a Nabywc膮 stosuje si臋 Regulamin obowi膮zuj膮cy i opublikowany na Stronie internetowej w dacie zawarcia umowy. Zmiana Regulaminu po dacie zawarcia umowy, a przed wykonaniem zobowi膮zania przez kt贸r膮kolwiek ze stron, nie ma wp艂ywu na tre艣膰 ju偶 zawartej umowy ani prawa i obowi膮zki stron.
 8. Je偶eli oka偶e si臋, 偶e jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu b臋d膮 sprzeczne lub nie daj膮ce si臋 pogodzi膰 z przepisami dotycz膮cymi uprawnie艅 Konsument贸w, w szczeg贸lno艣ci z przepisami ustawy o prawach konsumenta lub b臋d膮 stanowi膰 niedozwolone postanowienie umowne, w贸wczas takie postanowienia nie b臋d膮 stosowane jedynie wobec Konsument贸w i wobec nich uwa偶ane b臋d膮 tak jakby nie zosta艂y w niniejszym Regulaminie zastrze偶one. Postanowienia ust. 8 znajd膮 odpowiednie zastosowanie wzgl臋dem przedsi臋biorc贸w, zawieraj膮cych umow臋 niemaj膮c膮 charakteru zawodowego, w zakresie, w jakim wynika to z brzmienia powszechnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa.
 9. Niniejszy Regulamin obj臋ty jest ochron膮 prawno-autorsk膮 i jego kopiowanie, powielanie w ca艂o艣ci i w cz臋艣ci bez zgody uprawnionych os贸b jest zabronione oraz stanowi naruszenie praw autorskich, co w konsekwencji mo偶e grozi膰 wytoczeniem pow贸dztwa przeciwko naruszaj膮cemu te prawa.
 10. Sklep mo偶e w ka偶dym czasie wprowadzi膰 zmiany w Stronie internetowej bez konieczno艣ci uprzedniego zawiadamiania jej u偶ytkownik贸w oraz Nabywc贸w Towar贸w, czy os贸b trzecich w tym zakresie, w szczeg贸lno艣ci mo偶e usun膮膰 ze Strony internetowej dost臋pne Towary, zmieni膰 wskazane ceny lub inne elementy dotycz膮ce prezentowanych Towar贸w jak i doda膰 opisy czy funkcje dla poszczeg贸lnych Towar贸w, mo偶e wprowadzi膰 nowe Towary, mo偶e wprowadzi膰, zmieni膰 lub usun膮膰 promocje, wyprzeda偶e itp. Zmiany na Stronie internetowej obowi膮zuj膮 od daty ich opublikowania na Stronie internetowej i nie znajduj膮 zastosowania do um贸w zawartych przed ich opublikowaniem.
 11. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowi膮zuj膮 od dnia jego ostatniej aktualizacji i dotycz膮 um贸w zawieranych nie wcze艣niej ni偶 od tej daty.

Data ostatniej aktualizacji Regulaminu strony: 02.04.2024 r.

Shopping Cart
Scroll to Top